Algemene voorwaarden van de vennootschap onder firma van de Sanden Schoonmaakdiensten V.O.F. gevestigd te Tilburg.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg

Artikel 1Definities

In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Werkzaamheden; schoonmaakwerkzaamheden in de ruimste zin des woords.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten behoeve van wie op basis van de algemene voorwaarden werkzaamheden worden verricht.
 1. Opdrachtnemer: de vennootschap onder firma van de Sanden schoonmaakdiensten v.o.f.
 2. Werkprogramma: een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, zo mogelijk met vermelding van frequentie, tijd en plaats, door de opdrachtnemer opgesteld in overleg met de opdrachtgever.

Artikel 2Offerte

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

Artikel 3Opdrachtbevestiging

 1. De tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst wordt door de opdrachtnemer bevestigd door toezending van de opdrachtbevestiging, waarvan het werkprogramma deel uitmaakt.
 2. De opdrachtnemer mag er van uitgaan dat de opdrachtgever volledig akkoord is met de opdrachtbevestiging indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer  bij aangetekend schrijven van het tegendeel bericht. Op het moment dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt gestart geldt dat de opdrachtgever akkoord is met de opdrachtbevestiging, ongeacht of voormelde 8 dagen zijn verstreken.
 3. Uitsluitend de voorwaarden vermeld op de opdrachtbevestiging zijn bepalend voor de inhoud van de overeenkomst tussen partijen.
 4. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de opdrachtbevestiging doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.

Artikel 4Wijziging van de overeenkomst

 1. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke overeenkomst, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 2.

Artikel 5Uitvoering van de overeenkomst

 1. De werkzaamheden worden door de opdrachtnemer uitgevoerd conform het werkprogramma.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn, dan kan de opdrachtnemer  de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen, zonder dat een  prijsaanpassing plaatsvindt. Zulks is echter uitsluitend toegestaan indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een vergelijkbare kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden meegedeeld.
 3. Indien de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst tot het oordeelmocht komen dat blijvende afwijkingen van de overeenkomst noodzakelijk zijn en indien de afwijkingen zodanig zijn dat zij een prijsaanpassing behoeven, dan zal de prijsaanpassing geschieden in  overleg tussenpartijen in achtneming van het bepaalde in artikel 4.

Artikel  6Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden

 1. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever wordt geconstateerd dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van het werkprogramma, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking.

2. De schriftelijke inkennisstelling bevat tenminste:

 • een nauwkeurige omschrijving van aard en ernst van de geconstateerde afwijking, alsmede van de plaats waar en het tijdstip waarop deze is geconstateerd
 • een redelijk termijn voor het herstel door de opdrachtnemer van de geconstateerde afwijking.
 • Indien de opdrachtnemer de geconstateerde afwijking binnen de gestelde termijn niet of niet behoorlijk herstelt, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst onmiddellijk, bij aangetekend schrijven, te ontbinden. Evenwel is de opdrachtgever niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de geconstateerde afwijking de eerste aan de aannemer gemelde afwijking is binnen  een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo geringe aard is dat deze een ontbinding van de overeenkomst  niet rechtvaardigt, mede gelet op een redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en opdrachtnemer.

Artikel 7Prijs

1.De bij het sluiten van de overeenkomst bepaalde en in de opdrachtbevestiging opgenomen prijs is bindend.

 1. Indien in de prijsbepalende factoren wijzigingen optreden die naar het oordeel van de opdrachtnemer  prijsaanpassing mogelijk maken, zal de prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met in achtneming van artikel 4 geschieden.
 2. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van de opdrachtnemer  ten gevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken CAO, danwel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter of anderszins, dan vindt, in afwijking van het bepaalde in lid 2, een prijsaanpassing plaats overeenkomstig het hierna volgende. Indien op de prijsaanpassing een prijzenbeschikking van overheidswege van toepassing is, dan wordt de prijs aangepast overeenkomstig de volgens de beschikking maximaal toegestane prijswijziging. In de overige gevallen vindt prijsaanpassing plaats na overleg tussen partijen omtrent de hoogte van de prijsstijging, waarbij als richtlijn geldt de aanvankelijke verhouding tussen de aan de opdrachtgever berekende prijs en door de opdrachtnemer  gemaakte kosten. De prijsaanpassing wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 schriftelijk vastgelegd.
 3. De prijs van schoonmaakartikelen en aanverwante artikelen wordt jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig het prijsindexcijfer voor  de gezins consumptiereeks voor alle huishoudens (2006=100).Indien, in verband met de aard van de geleverde artikelen, bijzondere marktontwikkelingen leiden tot tussentijdse prijswijzigingen, dan zal prijsaanpassing geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4.

Artikel 8Betaling

 1. Facturering geschiedt in beginsel in het begin van de maand volgend op de maand waarin  de opdrachtnemer de werkzaamheden heeft  verricht.
 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Indien de opdrachtgever de door hem verschuldigde bedragen niet tijdig voldoet, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtnemer gerechtigd zonder in gebrekestelling na  het verstrijken van de in lid 2 genoemde betalings- termijn de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, alsmede gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gelaten factuurbedrag.
 3. De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling van de door hem verschuldigde bedragen op te schorten met een beroep op (vermeende) wanprestatie of om welke reden dan ook.
 4. De opdrachtnemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten, indien de opdrachtgever ondanks een sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen, zonder dat de opdrachtgever de opdrachtnemer   in verband met deze opschorting aansprakelijk kan stellen voor enigerlei schade.

Artikel 9Hulpmiddelen

 1. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zij bij de prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtnemer is vrij in de keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders overeengekomen.
 2. In afwijking van lid 1 stelt de opdrachtgever het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking.
 1. In overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen zoveel mogelijk afsluitbare ruimten voor materiaalopslag, zoals werkkasten, uitsluitend tot gebruik door de opdrachtnemer kosteloos ter beschikking worden gesteld.
 2. In overleg met de opdrachtnemer zal de opdrachtgever ten behoeve van de werknemers van de opdrachtnemer voldoende faciliteiten ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.

Artikel 10Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer verplicht zich te verzekeren tegen aansprakelijkheid door schade, die door hem en/of zijn werknemers in de uitvoering van de werkzaamheden wordt toegebracht aan gebouw, inventaris en eigendommen van de opdrachtgever en eigendommen van de werknemers van de opdrachtgever tot een bedrag van maximaal € 1.250.000 per gebeurtenis.
 1. De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever en/of diens werknemers niet aansprakelijk voor eventuele schade die meer bedraagt dan de in lid 1 genoemde verzekeringssom.
 2. Als de aansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot 20% van de prijs die opdrachtgever de afgelopen 12 maanden heeft betaald voor de verrichtte werkzaamheden.
 3. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade die in de lid 1 genoemde verzekeringssom overstijgt ingeval de verzekeraar uitkeert of, als de verzekeraar – om welke reden dan ook – niet uitkeert, voor schade die het in lid 3 hiervoor genoemde bedrag overstijgt.

Artikel 11Vrijwaring

 1. Op de arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtnemer en zijn werknemers is de CAO in het schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf van toepassing. De opdrachtnemer betaalt zijn werknemers conform de geldende CAO bepalingen en draagt zorg voor alle inhoudingen en afdrachten boor loonheffing, premie Sociale verzekeringswetten.W.I.A etc. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.

Artikel 12Werknemers van opdrachtnemer

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtnemer en zijn werknemers, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en gedurende een periode van 6  maanden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht,  werknemers van de opdrachtnemer in vaste dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten de opdrachnemer om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtnemer de opdrachtgever hieraan  schriftelijk goedkeuring heeft gegeven.
 2. Indien de opdrachtgever zich niet houdt aan het in het vorige lid bepaalde, verbeurt de opdrachtgever jegens  de opdrachtnemer een niet te matigen boete van € 1000,= per arbeidsverhouding/overeenkomst per week of gedeelte van een week, dat een zodanige arbeidsverhouding/overeenkomst geduurd heeft respectievelijk nog voortduurt.

Artikel 13 – Duur van de overeenkomst en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De eerste twee maanden van de overeenkomst gelden als proeftijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Gedurende de proeftijd kunnen partijen de overeenkomst per dag beëindigen zonder opgave van redenen.
 1. Na de in lid 1 bedoelde proeftijd geldt een opzegtermijn van minimaal 2 maanden.
 2. De opzegtermijn vangt aan op de eerste dag van de volgende maand.
 3. Beëindiging van de overeenkomst kan enkel bij aangetekend schrijven geschieden.
 4. Onverminderd het bepaalde in het voorafgaande van dit artikel zijn partijen bevoegd de overeenkomst ook met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist en zonder rechtelijke tussenkomst, op het moment dat:
 • de wederpartij surseance van betaling aanvraagt;
 • de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 14Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van de opdrachtgever, waardoor de opdrachtnemer tijdelijk doch voor maximaal 2 maanden, geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, blijft de opdrachtgever de overeengekomen totaalprijs integraal verschuldigd over die periode.
 2. Bij overmacht aan de zijde van de opdrachtgever gedurende een langere periode dan 2 maanden, als bedoeld in lid 1, wordt de totaalprijs voor de periode na 2 maanden in overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever vastgesteld.
 3. Indien door gedragingen aan de zijde van de opdrachtgever, anders dan overmacht, uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en aannemer is steeds Nederlands recht van toepassing.

 1. Alle geschillen voortvloeiende uit de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant.

Artikel 16 – Feestdagen

1. Binnen de voor opdrachtnemer geldende cao zijn de volgende feestdagen verplichte vrije dagen waarop de werkzaamheden niet worden uitgevoerd: nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, koningsdag, hemelvaartsdag,  eerste en tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag en 5 mei in lustrumjaren.


Artikel 17 – Privacyreglement

1. Op deze overeenkomst is het privacyreglement van toepassing, te vinden op onze website www.vandesanden.com/privacyreglement. Op uw verzoek doen wij u graag een exemplaar toekomen.

Mocht u vragen hebben aangaande bovenstaande privacy verklaring en/of de algemene voorwaarden neemt u dan gerust contact met ons op.

Algemene voorwaarden Schoonmaakdiensten