Privacyreglement van de Sanden Schoonmaakdiensten/van de Sanden Specialistische Reiniging 2019

1. Inleiding

Van de Sanden Schoonmaakdiensten/van de Sanden Specialistische reiniging hecht veel waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Als organisatie willen wij graag transparant zijn over de verwerking van persoonsgegevens. Hoe we hiermee omgaan is gebaseerd op wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, van de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor privacy-gerelateerde vragen en verzoeken kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Wij trachten de correctheid, volledigheid en actualiteit van dit document te waarborgen, desondanks verstrekken wij expliciet nog impliciet de garantie dat de informatie van dit privacyreglement juist, volledig of actueel is.

2. Begrippen

 1. Organisatie: Van de Sanden Schoonmaakdiensten/van de Sanden Specialistische reiniging, de gehele organisatie en aan haar gelieerde ondernemingen / instellingen / natuurlijke personen.
 2. Klant(en): Iedere opdrachtgever van de organisatie.
 3. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 4. Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen, beschikbaar stellen, verstrekken door middel van doorzending, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.
 5. Verantwoordelijke: degene die het doel en de middelen voor de Verwerking van persoonsgegevens vaststelt, de zeggenschap heeft over de persoonsgegevens en verantwoordelijk is voor de naleving van dit reglement. De verantwoordelijke heeft daarbij feitelijke invloed op de gegevenswerking. Hij geeft instructies aan de bewerker ten behoeve van de gegevensverwerking. De klant bepaalt uiteindelijk welke persoonsgegevens worden verwerkt door de organisatie. De klant is degene die bepaalt welke persoonsgegevens worden afgegeven en verwerkt door de organisatie en met welk doel dit gebeurt. Hiermee is de klant aan te merken als verantwoordelijke. De verantwoordelijke voor de verwerking van medische gegevens in de zin van dit reglement is de organisatie.
 6. Verwerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. De organisatie is hiermee bewerker als het gaat om persoonsgegevens – dit geldt niet voor de Medische gegevens, voor deze gegevens is de organisatie de verantwoordelijke.
 7. Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
 8. Derde(n): ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.
 9. Toestemming van betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de Betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.
 10. Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.
 11. Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van Persoonsgegevens.
 12. Gedragscode: een besluit van één of meer organisaties, representatief voor de sector waarop het besluit betrekking heeft, houdende in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gestelde regels of gedane aanbevelingen ten aanzien van persoonsgegevens.
 13. AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 14. Autoriteit: De Autoriteit Persoonsgegevens (AP, voorheen CBP): de organisatie die tot taak heeft toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens conform de geldende wet- en regelgeving.
 15. Het reglement: dit onderhavige privacyreglement

Algemene bedrijfsgegevens zijn geen persoonsgegevens, tenzij u als klant ZZP’er bent of een eenmanszaak, vof of maatschap heeft. In dat geval worden uw gegevens ook gezien en behandeld als persoonsgegevens. Desondanks gaan wij als organisatie ook met uw algemene bedrijfsgegevens vertrouwelijk om.

 

3. Type persoonsgegevens

Als organisatie ontvangen en verwerken wij de volgende gegevens:

 • Klanten: algemene bedrijfsgegevens, contactgegevens van contactpersonen, betaalgegevens en overige gegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
 • Prospecten: contactgegevens van personen die in het verleden contact met onze organisatie hebben opgenomen of hebben deelgenomen aan een van onze bijeenkomsten.
 • Website bezoekers: door middel van datatracking kunnen personen geïdentificeerd worden a.d.h.v. het IP-adres of andere unieke informatie.

Wij verzamelen persoonsgegevens zoals:

 • Algemene persoonsgegevens: NAW-gegevens van u of uw bedrijf, telefoonnummer, e-mailadres, functie.
 • Relatiebeheer: afspraken in het kader van relatiebeheer worden geregistreerd voor bestaande of eventuele toekomstige opdrachten en vragen.

 

4. Doeleinden

Wij gebruiken persoonsgegevens onder andere voor:

 • Uitvoering van opdrachten n.a.v. van overeenkomsten.

Voor de uitvoering van opdrachten op basis van overeenkomsten slaan wij contactgegevens van de aangewezen contactpersoon op. Dit doen wij ten behoeve van de communicatie van de opdracht. Tevens zijn deze gegevens nodig voor de offertering en facturering van de opdracht.

 

 • Marketing en commerciële doeleinden

Als organisatie onderhouden wij graag onze relaties met klanten en eventuele andere partijen om deze personen op de hoogte te brengen van externe en interne ontwikkelingen. Bedrijfsnamen kunnen gepubliceerd worden op onze website of Social Media kanalen. Persoonsgegevens van contactpersonen worden niet gedeeld met externe partijen in het kader van marketing of andere commerciële doeleinden. Indien u wenst geen informatie meer te ontvangen of uw bedrijfsnaam niet gepubliceerd wil hebben, dan kunt u met ons daarover contact op nemen.

 

 • Ontwikkeling van dienstverlening

Om de producten en diensten die wij leveren als organisatie continue te kunnen ontwikkelen en verbeteren, kunnen wij gebruik maken van uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor interne analyses en niet gecommuniceerd naar externe partijen. Indien wij onze bevindingen met externe partijen communiceren, dan worden alle persoonsgegevens geanonimiseerd. Onze producten en diensten kunnen wij van hoge kwaliteit leveren, doordat wij bepaalde gegevens opslaan in een database. Deze gegevens zijn tevens volledig geanonimiseerd en niet te herleiden naar u of uw bedrijf.

Indien persoonsgegevens gebruikt worden voor andere doeleinden dan eerder genoemd, dan hebben wij als organisatie de plicht om u te informeren omtrent de aard van de persoonsgegevensgegevens, alsmede omtrent de doeleinden die daarmee worden nagestreefd.

 

5. Bewaartermijnen

Gedurende de opdracht of overeenkomst zullen persoonsgegevens verwerkt worden in ons systeem. Eventueel worden voor onbepaalde tijd contactgegevens bewaard voor relatiebeheer of toekomstige overeenkomsten. Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens binnen één jaar verwijderd en vernietigd.

Vernietiging van persoonsgegevens blijft eventueel achterwege wanneer redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is, alsmede bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of indien daarover tussen de betrokkene en de organisatie overeenstemming bestaat. Indien de betreffende gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot identificeerbare personen redelijkerwijs onmogelijk is, kunnen zij in deze geanonimiseerde vorm bewaard blijven.

 

6. Beveiliging

Voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, om verlies, onrechtmatige toegang, gebruik en verwerking door anderen tegen te gaan.

De volgende maatregelen zijn getroffen*:

 • Automatisering;
 • Inlognamen en wachtwoorden;
 • Rechten en rollen;
 • Firewalls;
 • De aanmaak van encrypted back-uptapes etc.
 • De geautoriseerde toegang tot de gegevenscategorie van Persoonsgegevens wordt per medewerker besproken en afgesproken. De medewerkers die in dienst zijn bij de organisatie tekenen een geheimhoudingsverklaring. Opslag van fysieke persoonsgegevens vindt plaats in afgesloten kasten en bureaus.

 

7. Inzage, wijziging en vernietiging van persoonsgegevens

U heeft het recht om kennis te nemen van de verwerkte persoonsgegevens. Een verzoek tot inzage kan schriftelijk worden ingediend bij de organisatie. Binnen 4 weken kunt u reactie ontvangen op uw verzoek tot inzage. De inzage wordt alleen verleend aan de persoons waarvan de gegevens worden verwerkt. Voorafgaand dient u zich te legitimeren. Een verzoek tot inzage kan geweigerd worden indien er sprake is van gewichtige belangen van anderen dan de betrokkene zelf.

U heeft tevens het recht om een verzoek in te dienen tot vernietiging of wijziging van persoonsgegevens. Dit verzoek dient schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend. Binnen 4 weken kunt u reactie ontvangen op uw verzoek. Een verzoek tot vernietiging of wijziging van persoonsgegevens kan ingewilligd worden indien:

 • Gegevens feitelijk onjuist zijn;
 • Gegevens onvolledig zijn;
 • Gegevens overbodig zijn voor de verwerking en de eerder genoemde doeleinden;
 • Gegevens in strijd zijn met de wettelijke gronden van de AVG of andere wetgevingen.

Indien uw verzoek tot vernietiging of wijziging ingewilligd wordt, worden de gegevens binnen drie maanden na het verzoek vernietigt of gewijzigd. Tenzij het redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van de gegevens een aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene zelf, alsmede voor bewaring op grond van een wettelijk voorschrift.

 

8. Klachten

Indien u van mening bent dat bepalingen uit dit reglement niet worden nageleefd dan kunt u contact opnemen met de organisatie. De verantwoordelijke binnen de organisatie zal vervolgens de klacht afhandelen conform de klachtenregeling van de organisatie.

 

9. Inwerkingtreding, looptijd en wijziging reglement

Dit reglement is per 25 mei 2018 in werking getreden.

Behoudens eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele looptijd van de verwerking van persoonsgegevens.

De organisatie behoudt zich het recht voor dit privacyreglement beleid te wijzigen. Wijzigingen kunnen bekend worden gemaakt aan relaties.

 

10. Vragen en contactgegevens

Indien u vragen heeft over het privacyreglement, verwerking van persoonsgegevens of een ander privacy-gerelateerd verzoek, neem dan gerust contact met ons op.

 

Van de Sanden Schoonmaakdiensten/van de Sanden Specialistische Reiniging

Yvonne van de Sanden

M: Info@vandesanden.com

T: 013-571 88 89

 


Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap van de Sanden Specialistische Reiniging B.V. gevestigd te Tilburg. 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg

 

Artikel 1

Definities

In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Werkzaamheden; schoonmaakwerkzaamheden in de ruimste zin des woords.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten behoeve van wie op basis van de algemene voorwaarden werkzaamheden worden verricht.
 1. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap van de Sanden specialistische reiniging B.V.
 2. Werkprogramma: een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, zo mogelijk met vermelding van frequentie, tijd en plaats, door de opdrachtnemer opgesteld in overleg met de opdrachtgever.

 

Artikel 2

Offerte

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

 

Artikel 3

Opdrachtbevestiging

 1. De tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst wordt door de opdrachtnemer bevestigd door toezending van de opdrachtbevestiging, waarvan het werkprogramma deel uitmaakt.
 1. De opdrachtnemer mag er van uitgaan dat de opdrachtgever volledig akkoord is met de opdrachtbevestiging indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer  bij aangetekend schrijven van het tegendeel bericht. Op het moment dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt gestart geldt dat de opdrachtgever akkoord is met de opdrachtbevestiging, ongeacht of voormelde 8 dagen zijn verstreken.
 1. Uitsluitend de voorwaarden vermeld op de opdrachtbevestiging zijn bepalend voor de inhoud van de overeenkomst tussen partijen.
 1. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de opdrachtbevestiging doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.

 

Artikel 4

Wijziging van de overeenkomst

 1. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke overeenkomst, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 2.

 

Artikel 5

Uitvoering van de overeenkomst

 1. De werkzaamheden worden door de opdrachtnemer uitgevoerd conform het werkprogramma.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn, dan kan de opdrachtnemer  de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen, zonder dat een  prijsaanpassing plaatsvindt. Zulks is echter uitsluitend toegestaan indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een vergelijkbare kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden meegedeeld.
 1. Indien de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst tot het oordeelmocht komen dat blijvende afwijkingen van de overeenkomst noodzakelijk zijn en indien de afwijkingen zodanig zijn dat zij een prijsaanpassing behoeven, dan zal de prijsaanpassing geschieden in  overleg tussenpartijen in achtneming van het bepaalde in artikel 4.

 

Artikel  6

Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden

 1. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever wordt geconstateerd dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van het werkprogramma, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking.

2. De schriftelijke inkennisstelling bevat tenminste:

 • een nauwkeurige omschrijving van aard en ernst van de geconstateerde afwijking, alsmede van de plaats waar en het tijdstip waarop deze is geconstateerd
 • een redelijk termijn voor het herstel door de opdrachtnemer van de geconstateerde afwijking.
 • Indien de opdrachtnemer de geconstateerde afwijking binnen de gestelde termijn niet of niet behoorlijk herstelt, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst onmiddellijk, bij aangetekend schrijven, te ontbinden. Evenwel is de opdrachtgever niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de geconstateerde afwijking de eerste aan de opdrachtnemer gemelde afwijking is binnen  een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo geringe aard is dat deze een ontbinding van de overeenkomst  niet rechtvaardigt, mede gelet op een redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en opdrachtnemer.

 

Artikel 7

Prijs

1.De bij het sluiten van de overeenkomst bepaalde en in de opdrachtbevestiging opgenomen prijs is bindend.

 1. Indien in de prijsbepalende factoren wijzigingen optreden die naar het oordeel van de opdrachtnemer  prijsaanpassing mogelijk maken, zal de prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met in achtneming van artikel 4 geschieden.
 1. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van de opdrachtnemer  ten gevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken CAO, danwel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter of anderszins, dan vindt, in afwijking van het bepaalde in lid 2, een prijsaanpassing plaats overeenkomstig het hierna volgende. Indien op de prijsaanpassing een prijzenbeschikking van overheidswege van toepassing is, dan wordt de prijs aangepast overeenkomstig de volgens de beschikking maximaal toegestane prijswijziging. In de overige gevallen vindt prijsaanpassing plaats na overleg tussen partijen omtrent de hoogte van de prijsstijging, waarbij als richtlijn geldt de aanvankelijke verhouding tussen de aan de opdrachtgever berekende prijs en door de opdrachtnemer  gemaakte kosten. De prijsaanpassing wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 schriftelijk vastgelegd.
 1. De prijs van schoonmaakartikelen en aanverwante artikelen wordt jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig het prijsindexcijfer voor  de gezins consumptiereeks voor alle huishoudens (2006=100).Indien, in verband met de aard van de geleverde artikelen, bijzondere marktontwikkelingen leiden tot tussentijdse prijswijzigingen, dan zal prijsaanpassing geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4.

 

Artikel 8

Betaling

 1. Facturering geschiedt in beginsel in het begin van de maand volgend op de maand waarin  de opdrachtnemer de werkzaamheden heeft  verricht.
 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Indien de opdrachtgever de door hem verschuldigde bedragen niet tijdig voldoet, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtnemer gerechtigd zonder in gebrekestelling na  het verstrijken van de in lid 2 genoemde betalings- termijn de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, alsmede gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gelaten factuurbedrag.
 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling van de door hem verschuldigde bedragen op te schorten met een beroep op (vermeende) wanprestatie of om welke reden dan ook.
 1. De opdrachtnemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten, indien de opdrachtgever ondanks een sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen, zonder dat de opdrachtgever de opdrachtnemer   in verband met deze opschorting aansprakelijk kan stellen voor enigerlei schade.

 

Artikel 9

Hulpmiddelen

 1. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zij bij de prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtnemer is vrij in de keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders overeengekomen.
 2. In afwijking van lid 1 stelt de opdrachtgever het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking.
 1. In overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen zoveel mogelijk afsluitbare ruimten voor materiaalopslag, zoals werkkasten, uitsluitend tot gebruik door de opdrachtnemer kosteloos ter beschikking worden gesteld.
 2. In overleg met de opdrachtnemer zal de opdrachtgever ten behoeve van de werknemers van de opdrachtnemer voldoende faciliteiten ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.

 

Artikel 10

Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer verplicht zich te verzekeren tegen aansprakelijkheid door schade, die door hem en/of zijn werknemers in de uitvoering van de werkzaamheden wordt toegebracht aan gebouw, inventaris en eigendommen van de opdrachtgever en eigendommen van de werknemers van de opdrachtgever tot een bedrag van maximaal € 1.250.000 per gebeurtenis.
 1. De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever en/of diens werknemers niet aansprakelijk voor eventuele schade die meer bedraagt dan de in lid 1 genoemde verzekeringssom.
 2. Als de aansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot 20% van de prijs die opdrachtgever de afgelopen 12 maanden heeft betaald voor de verrichtte werkzaamheden.
 3. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade die in de lid 1 genoemde verzekeringssom overstijgt ingeval de verzekeraar uitkeert of, als de verzekeraar – om welke reden dan ook – niet uitkeert, voor schade die het in lid 3 hiervoor genoemde bedrag overstijgt.

 

Artikel 11

Vrijwaring

 1. Op de arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtnemer en zijn werknemers is de CAO in het schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf van toepassing. De opdrachtnemer betaalt zijn werknemers conform de geldende CAO bepalingen en draagt zorg voor alle inhoudingen en afdrachten boor loonheffing, premie Sociale verzekeringswetten.W.I.A etc. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.

 

Artikel 12

Werknemers van opdrachtnemer

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtnemer en zijn werknemers, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en gedurende een periode van 6  maanden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht,  werknemers van de opdrachtnemer in vaste dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten de opdrachnemer om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtnemer de opdrachtgever hieraan  schriftelijk goedkeuring heeft gegeven.
 1. Indien de opdrachtgever zich niet houdt aan het in het vorige lid bepaalde, verbeurt de opdrachtgever jegens  de opdrachtnemer een niet te matigen boete van € 1000,= per arbeidsverhouding/overeenkomst per week of gedeelte van een week, dat een zodanige arbeidsverhouding/overeenkomst geduurd heeft respectievelijk nog voortduurt.

 

Artikel 13

Duur van de overeenkomst en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De eerste twee maanden van de overeenkomst gelden als proeftijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Gedurende de proeftijd kunnen partijen de overeenkomst per dag beëindigen zonder opgave van redenen.
 1. Na de in lid 1 bedoelde proeftijd geldt een opzegtermijn van minimaal 2 maanden.
 2. De opzegtermijn vangt aan op de eerste dag van de volgende maand.
 3. Beëindiging van de overeenkomst kan enkel bij aangetekend schrijven geschieden.
 4. Onverminderd het bepaalde in het voorafgaande van dit artikel zijn partijen bevoegd de overeenkomst ook met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist en zonder rechtelijke tussenkomst, op het moment dat:
 • de wederpartij surseance van betaling aanvraagt;
 • de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

 

Artikel 14

Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van de opdrachtgever, waardoor de opdrachtnemer tijdelijk doch voor maximaal 2 maanden, geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, blijft de opdrachtgever de overeengekomen totaalprijs integraal verschuldigd over die periode.

 

 1. Bij overmacht aan de zijde van de opdrachtgever gedurende een langere periode dan 2 maanden, als bedoeld in lid 1, wordt de totaalprijs voor de periode na 2 maanden in overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever vastgesteld.
 1. Indien door gedragingen aan de zijde van de opdrachtgever, anders dan overmacht, uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

 

Artikel 15

Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en aannemer is steeds Nederlands recht van toepassing.

 1. Alle geschillen voortvloeiende uit de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant.

 

 


Algemene voorwaarden van de vennootschap onder firma van de Sanden Schoonmaakdiensten V.O.F. gevestigd te Tilburg.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg

 

Artikel 1

Definities

In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Werkzaamheden; schoonmaakwerkzaamheden in de ruimste zin des woords.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten behoeve van wie op basis van de algemene voorwaarden werkzaamheden worden verricht.
 1. Opdrachtnemer: de vennootschap onder firma van de Sanden schoonmaakdiensten v.o.f.
 2. Werkprogramma: een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, zo mogelijk met vermelding van frequentie, tijd en plaats, door de opdrachtnemer opgesteld in overleg met de opdrachtgever.

 

Artikel 2

Offerte

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

 

Artikel 3

Opdrachtbevestiging

 1. De tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst wordt door de opdrachtnemer bevestigd door toezending van de opdrachtbevestiging, waarvan het werkprogramma deel uitmaakt.
 1. De opdrachtnemer mag er van uitgaan dat de opdrachtgever volledig akkoord is met de opdrachtbevestiging indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer  bij aangetekend schrijven van het tegendeel bericht. Op het moment dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt gestart geldt dat de opdrachtgever akkoord is met de opdrachtbevestiging, ongeacht of voormelde 8 dagen zijn verstreken.
 1. Uitsluitend de voorwaarden vermeld op de opdrachtbevestiging zijn bepalend voor de inhoud van de overeenkomst tussen partijen.
 1. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de opdrachtbevestiging doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.

 

Artikel 4

Wijziging van de overeenkomst

 1. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke overeenkomst, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 2.

 

Artikel 5

Uitvoering van de overeenkomst

 1. De werkzaamheden worden door de opdrachtnemer uitgevoerd conform het werkprogramma.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn, dan kan de opdrachtnemer  de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen, zonder dat een  prijsaanpassing plaatsvindt. Zulks is echter uitsluitend toegestaan indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een vergelijkbare kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden meegedeeld.
 1. Indien de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst tot het oordeelmocht komen dat blijvende afwijkingen van de overeenkomst noodzakelijk zijn en indien de afwijkingen zodanig zijn dat zij een prijsaanpassing behoeven, dan zal de prijsaanpassing geschieden in  overleg tussenpartijen in achtneming van het bepaalde in artikel 4.

 

Artikel  6

Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden

 1. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever wordt geconstateerd dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van het werkprogramma, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking.

2. De schriftelijke inkennisstelling bevat tenminste:

 • een nauwkeurige omschrijving van aard en ernst van de geconstateerde afwijking, alsmede van de plaats waar en het tijdstip waarop deze is geconstateerd
 • een redelijk termijn voor het herstel door de opdrachtnemer van de geconstateerde afwijking.
 • Indien de opdrachtnemer de geconstateerde afwijking binnen de gestelde termijn niet of niet behoorlijk herstelt, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst onmiddellijk, bij aangetekend schrijven, te ontbinden. Evenwel is de opdrachtgever niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de geconstateerde afwijking de eerste aan de aannemer gemelde afwijking is binnen  een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo geringe aard is dat deze een ontbinding van de overeenkomst  niet rechtvaardigt, mede gelet op een redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en opdrachtnemer.

 

Artikel 7

Prijs

1.De bij het sluiten van de overeenkomst bepaalde en in de opdrachtbevestiging opgenomen prijs is bindend.

 1. Indien in de prijsbepalende factoren wijzigingen optreden die naar het oordeel van de opdrachtnemer  prijsaanpassing mogelijk maken, zal de prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met in achtneming van artikel 4 geschieden.
 1. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van de opdrachtnemer  ten gevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken CAO, danwel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter of anderszins, dan vindt, in afwijking van het bepaalde in lid 2, een prijsaanpassing plaats overeenkomstig het hierna volgende. Indien op de prijsaanpassing een prijzenbeschikking van overheidswege van toepassing is, dan wordt de prijs aangepast overeenkomstig de volgens de beschikking maximaal toegestane prijswijziging. In de overige gevallen vindt prijsaanpassing plaats na overleg tussen partijen omtrent de hoogte van de prijsstijging, waarbij als richtlijn geldt de aanvankelijke verhouding tussen de aan de opdrachtgever berekende prijs en door de opdrachtnemer  gemaakte kosten. De prijsaanpassing wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 schriftelijk vastgelegd.
 1. De prijs van schoonmaakartikelen en aanverwante artikelen wordt jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig het prijsindexcijfer voor  de gezins consumptiereeks voor alle huishoudens (2006=100).Indien, in verband met de aard van de geleverde artikelen, bijzondere marktontwikkelingen leiden tot tussentijdse prijswijzigingen, dan zal prijsaanpassing geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4.

 

Artikel 8

Betaling

 1. Facturering geschiedt in beginsel in het begin van de maand volgend op de maand waarin  de opdrachtnemer de werkzaamheden heeft  verricht.
 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Indien de opdrachtgever de door hem verschuldigde bedragen niet tijdig voldoet, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtnemer gerechtigd zonder in gebrekestelling na  het verstrijken van de in lid 2 genoemde betalings- termijn de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, alsmede gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gelaten factuurbedrag.
 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling van de door hem verschuldigde bedragen op te schorten met een beroep op (vermeende) wanprestatie of om welke reden dan ook.
 1. De opdrachtnemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten, indien de opdrachtgever ondanks een sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen, zonder dat de opdrachtgever de opdrachtnemer   in verband met deze opschorting aansprakelijk kan stellen voor enigerlei schade.

 

Artikel 9

Hulpmiddelen

 1. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zij bij de prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtnemer is vrij in de keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders overeengekomen.
 2. In afwijking van lid 1 stelt de opdrachtgever het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking.
 1. In overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen zoveel mogelijk afsluitbare ruimten voor materiaalopslag, zoals werkkasten, uitsluitend tot gebruik door de opdrachtnemer kosteloos ter beschikking worden gesteld.
 2. In overleg met de opdrachtnemer zal de opdrachtgever ten behoeve van de werknemers van de opdrachtnemer voldoende faciliteiten ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.

 

Artikel 10

Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer verplicht zich te verzekeren tegen aansprakelijkheid door schade, die door hem en/of zijn werknemers in de uitvoering van de werkzaamheden wordt toegebracht aan gebouw, inventaris en eigendommen van de opdrachtgever en eigendommen van de werknemers van de opdrachtgever tot een bedrag van maximaal € 1.250.000 per gebeurtenis.
 1. De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever en/of diens werknemers niet aansprakelijk voor eventuele schade die meer bedraagt dan de in lid 1 genoemde verzekeringssom.
 2. Als de aansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot 20% van de prijs die opdrachtgever de afgelopen 12 maanden heeft betaald voor de verrichtte werkzaamheden.
 3. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade die in de lid 1 genoemde verzekeringssom overstijgt ingeval de verzekeraar uitkeert of, als de verzekeraar – om welke reden dan ook – niet uitkeert, voor schade die het in lid 3 hiervoor genoemde bedrag overstijgt.

 

Artikel 11

Vrijwaring

 1. Op de arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtnemer en zijn werknemers is de CAO in het schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf van toepassing. De opdrachtnemer betaalt zijn werknemers conform de geldende CAO bepalingen en draagt zorg voor alle inhoudingen en afdrachten boor loonheffing, premie Sociale verzekeringswetten.W.I.A etc. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.

 

Artikel 12

Werknemers van opdrachtnemer

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtnemer en zijn werknemers, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en gedurende een periode van 6  maanden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht,  werknemers van de opdrachtnemer in vaste dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten de opdrachnemer om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtnemer de opdrachtgever hieraan  schriftelijk goedkeuring heeft gegeven.
 1. Indien de opdrachtgever zich niet houdt aan het in het vorige lid bepaalde, verbeurt de opdrachtgever jegens  de opdrachtnemer een niet te matigen boete van € 1000,= per arbeidsverhouding/overeenkomst per week of gedeelte van een week, dat een zodanige arbeidsverhouding/overeenkomst geduurd heeft respectievelijk nog voortduurt.

 

Artikel 13

Duur van de overeenkomst en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De eerste twee maanden van de overeenkomst gelden als proeftijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Gedurende de proeftijd kunnen partijen de overeenkomst per dag beëindigen zonder opgave van redenen.
 1. Na de in lid 1 bedoelde proeftijd geldt een opzegtermijn van minimaal 2 maanden.
 2. De opzegtermijn vangt aan op de eerste dag van de volgende maand.
 3. Beëindiging van de overeenkomst kan enkel bij aangetekend schrijven geschieden.
 4. Onverminderd het bepaalde in het voorafgaande van dit artikel zijn partijen bevoegd de overeenkomst ook met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist en zonder rechtelijke tussenkomst, op het moment dat:
 • de wederpartij surseance van betaling aanvraagt;
 • de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

 

Artikel 14

Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van de opdrachtgever, waardoor de opdrachtnemer tijdelijk doch voor maximaal 2 maanden, geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, blijft de opdrachtgever de overeengekomen totaalprijs integraal verschuldigd over die periode.

 

 1. Bij overmacht aan de zijde van de opdrachtgever gedurende een langere periode dan 2 maanden, als bedoeld in lid 1, wordt de totaalprijs voor de periode na 2 maanden in overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever vastgesteld.
 1. Indien door gedragingen aan de zijde van de opdrachtgever, anders dan overmacht, uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

 

Artikel 15

Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en aannemer is steeds Nederlands recht van toepassing.

 1. Alle geschillen voortvloeiende uit de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant.

 

 


Mocht u vragen hebben aangaande bovenstaande privacy verklaring en/of de algemene voorwaarden neemt u dan gerust contact met ons op.